Lundi

19-20H Dario

20H-21H Dj Eflau

21H-23H Anonyman

23H-01H Dj Hs (1*mois)

01H-03H Backspin

Mardi 

19H-21H Backspin

21H-23H Miss Karolinouchka

23H-00H Dj Eflau

00H-01H Eurodance80

01H-02H Haxx

Mercredi 

19H-20H Haxx

20H-21H Dj Hs (1*mois)

21H-23H Emme Dj

23H-00H Sebastien Kills

00H-01H Dj Mast

01H-02H Remember

02H-03H Eurodance80

Jeudi

20H-21H Into the mix

21H-23H Eurodance Story

23H-00H Eric Diseur

00H-01H Sebastien Kills

01H-02H Dj Mast

02H-04H Dance Classic

Vendredi

19H-20H Chris Lyons

20H-21H Into the mix

21H-22H Dj Ari'style

22H-00H Dj Lyrios

00H-02H Emme Dj

02H-03H Eric Diseur

03H-04H Remember

Samedi

20H-22H Tous en boite

22H-00H Dj Gerome

00H-02H Anonyman

02H-04H Miss Karolinouchka

04H-06H Dance Classic

Dimanche

19H-20H Dj Ari'style

20H-21H Dario

21H-23H Dj Gerome

23H-01H Miss Karolinouchka

01H-02H Chris Lyons